นโยบายความเป็นส่วนตัว / นโยบายคุกกี้

บริษัท ธงสิริ กรุ๊ป จำกัดเคารพในความเป็นส่วนตัวและตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งยังยึดมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เข้มงวดอย่างที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1.คำนิยาม
- “ข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม
- “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว”หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและมีความละเอียดอ่อนสูง เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น
- “การประมวลผล”หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งประกอบไปด้วย
- ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเกิด, เพศ, สถานภาพสมรส,อาชีพ เป็นต้น
- ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล เป็นต้น
- ข้อมูลเอกสารทางราชการ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือเดินทาง, เลขที่ใบต่างด้าว เป็นต้น
- ข้อมูลทางการเงิน เช่น สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร, ข้อมูลเลขบัตรเครดิต เป็นต้น
- ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน เช่น หมายเลข IP Address, ชนิดของบราวเซอร์, การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (time zone), เวลาที่เยี่ยมชม, แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์, จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์, สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม เป็นต้น
- ข้อมูลสิ่งที่ท่านสนใจ เช่น โครงการที่อยู่อาศัยที่ท่านสนใจ งานอดิเรก Social Network ที่ใช้ประจำ เป็นต้น
- ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น ช่วงงบประมาณในการซื้อโครงการ เหตุผลในการซื้อที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ เป็นต้น
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายตามที่แจ้งไว้ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม

3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว
บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งบริษัทฯ ต้องดำเนินการ ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อได้รับความยินยอม โดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่กฎหมายอนุญาต

4.แหล่งที่มาของข้อมูล
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ี่มาจากท่านโดยตรง เช่น ลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์, ตอบแบบสอบถาม, นัดหมายเพื่อเข้าชมโครงการที่อยู่อาศัย, เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทาง Social Network หรือช่องทางปกติ, การเข้า - ออกภายในบริษัทฯ และโครงการหมู่บ้านจัดสรรภายใต้การดูแลของบริษัทฯ, การจัดอบรม, การจัดซื้อจัดจ้าง, การตอบโต้ทางอีเมล หรือการกรอก/ให้ข้อมูลประกอบ การสมัครงาน หรือช่องทางการสื่อสาร อื่นๆ ระหว่างบริษัทและท่าน เป็นต้น
- ข้อมูลจากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ญาติ, คนในครอบครัว เป็นต้น
- ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นต้น
- ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ, ข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตร, ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น

5.วัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่่แจ้ง และได้รับความยินยอมจากท่านอย่างชัดแจ้ง ตามที่ี่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้
- เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการทำสัญญา หรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ ตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
- เพื่อการดำเนินการใดๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย เช่น การยืนยันและตรวจสอบตัวตนลูกค้า, การรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ, การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบงานภายใน, การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV ในบริเวณโครงการหรือพื้นที่อื่นๆเพื่อรักษาความ ปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและผู้เกี่ยวข้องในบริเวณดังกล่าว, การบันทึกเข้า - ออก ภายในบริษัทฯ, การป้องกันการฉ้อโกง เป็นต้น
- เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า เป็นต้น
- เพื่อให้ข้อมูล เสนอขาย หรือนำเสนอสินค้าหรือบริการ ข้อเสนอพิเศษ สิทธิประโยชน์ และโปรโมชั่นโดยบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า ผ่านช่องทางการติดต่อ ที่ได้รับจากลูกค้า
- เพื่อวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
- เพื่อประโยชน์ในการบริหารและการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เช่น การรับสมัครพนักงาน, การตรวจสอบ ประวัติอาชญากรรมของพนักงาน, การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นต้น
- เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ได้รับคำยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
- เพื่อเป็นข้อมูลในการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และ ติดต่อพร้อมส่งข้อมูลกับธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านการสมัครขอสินเชื่อ

6.การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้และเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่จะได้กระทำภายในฐานทีีี่กฎหมายให้อำนาจไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
- คู่สัญญา, ผู้ให้บริการ, และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
- ตัวแทนหรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่บริษัทฯ หรือดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของบริษัท เช่น ผู้รับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณา, ผู้ตรวจสอบบัญชี, ทนายความ เป็นต้น
- หุ้นส่วนทางธุรกิจ
- ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน
- หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น สำนักงานประกันสังคม, กรมสรรพากร, ศาล เป็นต้น

7.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา ดังกล่าวหรือไม่มีความจำเป็นที่จะประมวลผลอีกต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่ เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยเหตุอื่นใด เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบกรณี การเกิดข้อพิพาท บริษัท อาจมีความ จำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ

8.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง คู่ค่า ตัวแทนของบริษัท หรือบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และ วิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ และกฎหมายที่บังคับใช้

9.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้เป็นประจำ และหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จะแก้ไขนโยบายดังกล่าวและประกาศไว้บนเว็บไซต์

ทั้งนี้ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ โดยบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว หากท่านมีการใช้สินค้า หรือบริการทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

10.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
- ท่านสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านอยู่กับบริษัทฯ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือ กรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความ เสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถดำเนินการแก้ไขดังกล่าวได้แม้ท่านจะไม่ร้องขอ
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
- ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
- ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือ ขอรับข้อมูลที่เราส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อื่นโดยตรง เว้นแต่มีเหตุผลอื่นใดที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธคำร้องขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

11.ช่องทางการติดต่อ
หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท ธงสิริ กรุ๊ป จำกัด 94/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
E-mail: thongsiripdpa@gmail.com, โทรศัพท์:095-069-1111